سرویس ادواری اداری و خانگی

انتخاب حجم آکواریوم

آکواریوم اداری و خانگی 100 تا 150 لیتر

یک ماهه

490
تومان
 • بررسی کردن آکواریوم
 • آزمایش سلامت وسایل آکواریوم
 • بررسی کردن سلامت ماهی ها
 • اضافه کردن داروهای مورد نیاز
 • سیفون و تمیز کاری آکواریوم
 • مشاوره تخصصی
 • فراخوانی سرویسکار: یکبار (در طول مدت قرار داد)

سه ماهه

1,470
1,399
تومان
 • 10% تخفیف خرید ماهی
 • 5% تخفیف خرید لوازم آکواریوم
 • بررسی کردن آکواریوم
 • آزمایش سلامت وسایل آکواریوم
 • بررسی کردن سلامت ماهی ها
 • اضافه کردن داروهای مورد نیاز
 • سیفون و تمیز کاری آکواریوم
 • مشاوره تخصصی
 • فراخوانی سرویسکار: 3 بار (در طول مدت قرار داد)
5% تخفیف

شش ماهه

2,940
2,646
تومان
 • 10% تخفیف خرید ماهی
 • 5% تخفیف خرید لوازم آکواریوم
 • بررسی کردن آکواریوم
 • آزمایش سلامت وسایل آکواریوم
 • بررسی کردن سلامت ماهی
 • اضافه کردن داروهای مورد نیاز
 • سیفون و تمیز کاری آکواریوم
 • مشاوره تخصصی
 • فراخوانی سرویسکار: 6 بار (در طول مدت قرار داد)
10% تخفیف

یک ساله

5,880
4,999
تومان
 • 20% تخفیف خرید ماهی
 • 10% تخفیف خرید لوازم آکواریوم
 • بررسی کردن آکواریوم
 • آزمایش سلامت وسایل آکواریوم
 • بررسی کردن سلامت ماهی ها
 • اضافه کردن داروهای مورد نیاز
 • سیفون و تمیز کاری آکواریوم
 • مشاوره تخصصی
 • فراخوانی سرویسکار: 12 بار (در طول مدت قرار داد)
15% تخفیف

آکواریوم اداری و خانگی 150 تا 200 لیتر

یک ماهه

650
تومان
 • بررسی کردن آکواریوم
 • آزمایش سلامت وسایل آکواریوم
 • بررسی کردن سلامت ماهی ها
 • اضافه کردن داروهای مورد نیاز
 • سیفون و تمیز کاری آکواریوم
 • مشاوره تخصصی
 • فراخوانی سرویسکار: یکبار (در طول مدت قرار داد)

سه ماهه

1,950
1,850
تومان
 • 10% تخفیف خرید ماهی
 • 5% تخفیف خرید لوازم آکواریوم
 • بررسی کردن آکواریوم
 • آزمایش سلامت وسایل آکواریوم
 • بررسی کردن سلامت ماهی ها
 • اضافه کردن داروهای مورد نیاز
 • سیفون و تمیز کاری آکواریوم
 • مشاوره تخصصی
 • فراخوانی سرویسکار: 3 بار (در طول مدت قرار داد)
5% تخفیف

شش ماهه

3,900
3,510
تومان
 • 10% تخفیف خرید ماهی
 • 5% تخفیف خرید لوازم آکواریوم
 • بررسی کردن آکواریوم
 • آزمایش سلامت وسایل آکواریوم
 • بررسی کردن سلامت ماهی
 • اضافه کردن داروهای مورد نیاز
 • سیفون و تمیز کاری آکواریوم
 • مشاوره تخصصی
 • فراخوانی سرویسکار: 6 بار (در طول مدت قرار داد)
10% تخفیف

یک ساله

7,800
6,630
تومان
 • 20% تخفیف خرید ماهی
 • 10% تخفیف خرید لوازم آکواریوم
 • بررسی کردن آکواریوم
 • آزمایش سلامت وسایل آکواریوم
 • بررسی کردن سلامت ماهی ها
 • اضافه کردن داروهای مورد نیاز
 • سیفون و تمیز کاری آکواریوم
 • مشاوره تخصصی
 • فراخوانی سرویسکار: 12 بار (در طول مدت قرار داد)
15% تخفیف

آکواریوم اداری و خانگی 2 متر تا حجم 400 لیتر

یک ماهه

980
تومان
 • بررسی کردن آکواریوم
 • آزمایش سلامت وسایل آکواریوم
 • بررسی کردن سلامت ماهی ها
 • اضافه کردن داروهای مورد نیاز
 • سیفون و تمیز کاری آکواریوم
 • مشاوره تخصصی
 • فراخوانی سرویسکار: یکبار (در طول مدت قرار داد)

سه ماهه

2,940
2,790
تومان
 • 10% تخفیف خرید ماهی
 • 5% تخفیف خرید لوازم آکواریوم
 • بررسی کردن آکواریوم
 • آزمایش سلامت وسایل آکواریوم
 • بررسی کردن سلامت ماهی ها
 • اضافه کردن داروهای مورد نیاز
 • سیفون و تمیز کاری آکواریوم
 • مشاوره تخصصی
 • فراخوانی سرویسکار: 3 بار (در طول مدت قرار داد)
5% تخفیف

شش ماهه

5,880
5,290
تومان
 • 10% تخفیف خرید ماهی
 • 5% تخفیف خرید لوازم آکواریوم
 • بررسی کردن آکواریوم
 • آزمایش سلامت وسایل آکواریوم
 • بررسی کردن سلامت ماهی
 • اضافه کردن داروهای مورد نیاز
 • سیفون و تمیز کاری آکواریوم
 • مشاوره تخصصی
 • فراخوانی سرویسکار: 6 بار (در طول مدت قرار داد)
10% تخفیف

یک ساله

11,760
9,990
تومان
 • 20% تخفیف خرید ماهی
 • 10% تخفیف خرید لوازم آکواریوم
 • بررسی کردن آکواریوم
 • آزمایش سلامت وسایل آکواریوم
 • بررسی کردن سلامت ماهی ها
 • اضافه کردن داروهای مورد نیاز
 • سیفون و تمیز کاری آکواریوم
 • مشاوره تخصصی
 • فراخوانی سرویسکار: 12 بار (در طول مدت قرار داد)
15% تخفیف

آکواریوم اداری و خانگی 2 متر به بالا

یک ماهه

توافقی
 • بررسی کردن آکواریوم
 • آزمایش سلامت وسایل آکواریوم
 • بررسی کردن سلامت ماهی ها
 • اضافه کردن داروهای مورد نیاز
 • سیفون و تمیز کاری آکواریوم
 • مشاوره تخصصی
 • فراخوانی سرویسکار: یکبار (در طول مدت قرار داد)

سه ماهه

توافقی
 • 10% تخفیف خرید ماهی
 • 5% تخفیف خرید لوازم آکواریوم
 • بررسی کردن آکواریوم
 • آزمایش سلامت وسایل آکواریوم
 • بررسی کردن سلامت ماهی ها
 • اضافه کردن داروهای مورد نیاز
 • سیفون و تمیز کاری آکواریوم
 • مشاوره تخصصی
 • فراخوانی سرویسکار: 3 بار (در طول مدت قرار داد)
5% تخفیف

شش ماهه

توافقی
 • 10% تخفیف خرید ماهی
 • 5% تخفیف خرید لوازم آکواریوم
 • بررسی کردن آکواریوم
 • آزمایش سلامت وسایل آکواریوم
 • بررسی کردن سلامت ماهی
 • اضافه کردن داروهای مورد نیاز
 • سیفون و تمیز کاری آکواریوم
 • مشاوره تخصصی
 • فراخوانی سرویسکار: 6 بار (در طول مدت قرار داد)
10% تخفیف

یک ساله

توافقی
 • 20% تخفیف خرید ماهی
 • 10% تخفیف خرید لوازم آکواریوم
 • بررسی کردن آکواریوم
 • آزمایش سلامت وسایل آکواریوم
 • بررسی کردن سلامت ماهی ها
 • اضافه کردن داروهای مورد نیاز
 • سیفون و تمیز کاری آکواریوم
 • مشاوره تخصصی
 • فراخوانی سرویسکار: 12 بار (در طول مدت قرار داد)
15% تخفیف

خدمات احیای آکواریوم

احیای 100 تا 150 لیتر

750
تومان
 • احیای آکواریوم
 • احیای تجهیزات در صورت امکان
 • انجام تعمیر تجهیزات در محل

احیای 150 تا 200 لیتر

990
تومان
 • احیای آکواریوم
 • احیای تجهیزات در صورت امکان
 • انجام تعمیر تجهیزات در محل

احیای 2 متر تا 400 لیتر

1,500
تومان
 • احیای آکواریوم
 • احیای تجهیزات در صورت امکان
 • انجام تعمیر تجهیزات در محل

احیای 2 متر به بالا

توافقی
 • احیای آکواریوم
 • احیای تجهیزات در صورت امکان
 • انجام تعمیر تجهیزات در محل