7 کالا

فیلتر زیرشنی

فیلتر زیرشنی: بیشتر آنها شامل تعدادی توری پلاستیکی است که در زیر بستر شن قرار گرفته است (از این رو نام آن) و “برج” هایی را که سنگهای هوایی را در خود جای داده اند ، قرار می دهند.

وقتی پمپ هوا از طریق لوله های پلاستیکی متصل می شود ، جریان هوای خارج شده از سنگهای هوایی جریان آب تولید می کند که آب را از طریق شن و صفحات بیرون می کشد و از طریق برج ها خارج میکند.

چگونگی فیلتر!!!

در واقع به یک بستر باکتریایی کاملاً خوب در سنگ ریزه متکی است  که با شکسته شدن بقایای ته نشین شده و جریان آب ، آب عبوری را از آن عبور می دهد.