تزئینات و گیاه

11 کالا

 • ریشه آبنوس وزن 50 تا 100 گرم

  ریشه آبنوس وزن 50 تا 100 گرم

  ۹۹,۰۰۲ تومان
  ریشه آبنوس ظاهر مختلفی دارد و به صورت رندوم انتخاب میشود و ارسال میگردد. استفاده از ریشه آبنوس برای زیبا سازی آکواریوم و طبیعی سازی آکواریوم استفاده میشود و برای لانه گزینی ماهی ها و بازی و مخفی شدن ماهی ها بسیار مناسب است
 • ریشه آبنوس کد 12 وزن 1000 گرمریشه آبنوس کد 12 وزن 1000 گرم

  ریشه آبنوس آکواریوم کد 12 وزن 1000 گرم

  ۵۹۰,۰۰۰ تومان
  ریشه آبنوس ظاهر مختلفی دارد و به صورت رندوم انتخاب میشود و ارسال میگردد. استفاده از ریشه آبنوس برای زیبا سازی آکواریوم و طبیعی سازی آکواریوم استفاده میشود و برای لانه گزینی ماهی ها و بازی و مخفی شدن ماهی ها بسیار مناسب است
 • ریشه آبنوس کد 5 وزن 690 گرمریشه آبنوس کد 5 وزن 690 گرم

  ریشه آبنوس آکواریوم کد 5 وزن 690 گرم

  ۴۱۰,۰۰۰ تومان
  ریشه آبنوس ظاهر مختلفی دارد و به صورت رندوم انتخاب میشود و ارسال میگردد. استفاده از ریشه آبنوس برای زیبا سازی آکواریوم و طبیعی سازی آکواریوم استفاده میشود و برای لانه گزینی ماهی ها و بازی و مخفی شدن ماهی ها بسیار مناسب است
 • ریشه آبنوس کد 4 وزن 670 گرمریشه آبنوس کد 4 وزن 670 گرم

  ریشه آبنوس آکواریوم کد 4 وزن 670 گرم

  ۳۹۵,۰۰۰ تومان
  ریشه آبنوس ظاهر مختلفی دارد و به صورت رندوم انتخاب میشود و ارسال میگردد. استفاده از ریشه آبنوس برای زیبا سازی آکواریوم و طبیعی سازی آکواریوم استفاده میشود و برای لانه گزینی ماهی ها و بازی و مخفی شدن ماهی ها بسیار مناسب است
 • ریشه آبنوس کد 1 وزن 470 گرمریشه آبنوس کد 1 وزن 470 گرم

  ریشه آبنوس آکواریوم کد 1 وزن 470 گرم

  ۲۸۰,۰۰۰ تومان
  ریشه آبنوس ظاهر مختلفی دارد و به صورت رندوم انتخاب میشود و ارسال میگردد. استفاده از ریشه آبنوس برای زیبا سازی آکواریوم و طبیعی سازی آکواریوم استفاده میشود و برای لانه گزینی ماهی ها و بازی و مخفی شدن ماهی ها بسیار مناسب است
 • ریشه آبنوس کد 14 وزن 1800 گرمریشه آبنوس کد 14 وزن 1800 گرم

  ریشه آبنوس آکواریوم کد 14 وزن 1800 گرم

  ۱,۰۶۰,۰۰۰ تومان
  ریشه آبنوس ظاهر مختلفی دارد و به صورت رندوم انتخاب میشود و ارسال میگردد. استفاده از ریشه آبنوس برای زیبا سازی آکواریوم و طبیعی سازی آکواریوم استفاده میشود و برای لانه گزینی ماهی ها و بازی و مخفی شدن ماهی ها بسیار مناسب است
 • ریشه آبنوس کد 3 وزن 600 گرمریشه آبنوس کد 3 وزن 600 گرم

  ریشه آبنوس آکواریوم کد 3 وزن 600 گرم

  ۳۵۵,۰۰۰ تومان
  ریشه آبنوس ظاهر مختلفی دارد و به صورت رندوم انتخاب میشود و ارسال میگردد. استفاده از ریشه آبنوس برای زیبا سازی آکواریوم و طبیعی سازی آکواریوم استفاده میشود و برای لانه گزینی ماهی ها و بازی و مخفی شدن ماهی ها بسیار مناسب است
 • ریشه آبنوس کد 2 وزن 570 گرمریشه آبنوس کد 2 وزن 570 گرم

  ریشه آبنوس آکواریوم کد 2 وزن 570 گرم

  ۳۴۰,۰۰۰ تومان
  ریشه آبنوس ظاهر مختلفی دارد و به صورت رندوم انتخاب میشود و ارسال میگردد. استفاده از ریشه آبنوس برای زیبا سازی آکواریوم و طبیعی سازی آکواریوم استفاده میشود و برای لانه گزینی ماهی ها و بازی و مخفی شدن ماهی ها بسیار مناسب است
 • ریشه آبنوس کد 13 وزن 1390 گرمریشه آبنوس کد 13 وزن 1390 گرم

  ریشه آبنوس آکواریوم کد 13 (1390 گرم)

  ۸۲۰,۰۰۰ تومان
  ریشه آبنوس ظاهر مختلفی دارد و به صورت رندوم انتخاب میشود و ارسال میگردد. استفاده از ریشه آبنوس برای زیبا سازی آکواریوم و طبیعی سازی آکواریوم استفاده میشود و برای لانه گزینی ماهی ها و بازی و مخفی شدن ماهی ها بسیار مناسب است
 • ریشه آبنوس کد 8 وزن 970 گرمریشه آبنوس کد 8 وزن 970 گرم

  ریشه آبنوس آکواریوم کد 8 وزن 970 گرم

  ۵۸۰,۰۰۰ تومان
  ریشه آبنوس ظاهر مختلفی دارد و به صورت رندوم انتخاب میشود و ارسال میگردد. استفاده از ریشه آبنوس برای زیبا سازی آکواریوم و طبیعی سازی آکواریوم استفاده میشود و برای لانه گزینی ماهی ها و بازی و مخفی شدن ماهی ها بسیار مناسب است
 • ریشه آبنوس کد 7 وزن 800 گرمریشه آبنوس کد 7 وزن 800 گرم

  ریشه آبنوس آکواریوم کد 7 وزن 800 گرم

  ۴۷۰,۰۰۰ تومان
  ریشه آبنوس ظاهر مختلفی دارد و به صورت رندوم انتخاب میشود و ارسال میگردد. استفاده از ریشه آبنوس برای زیبا سازی آکواریوم و طبیعی سازی آکواریوم استفاده میشود و برای لانه گزینی ماهی ها و بازی و مخفی شدن ماهی ها بسیار مناسب است